Vad är en koncernredovisning?

En koncern är ett företags sammanslutning till att bli en ekonomisk enhet. Man grundar den på moderbolagets aktiemajoritet eller på dotterbolagets röstmajoritet. En koncernredovisning ska göras av ett moderbolag som är av modell större. Vad som är vad kan läsas om på Bolagsverket. 

Koncernredovisningar ska innehålla visa delar. Bland annat måste det finnas en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Det ska även innehålla en revisionsberättelse.

Varför gör man koncernredovisningar?

Koncernredovisningar är till för att intressenter ska få ekonomisk information om företaget. Det kan handla om resultat, ställning och vad det är för kassaflöde. Detta så att intressenter kan utvärdera koncernen. Man kan säga att en koncernredovisning är en slags redovisning där man visar ingående olika resultat. Man slår samman resultaträkningar och balansräkningar och enligt lag ska en koncernredovisning bestå av dels en koncernbalansräkning och en koncernresultaträkning. 

Det ska även finnas med noter, en förvaltningsberättelse samt att det ska vara med en kassaflödesanalys. Koncernredovisningen måste upprättas på ett sätt som är överskådligt och den ska även göras i enlighet med vad som kallas för god redovisningssed. Allt som ska vara med i redovisningen för koncernen ska upprättas som en helhet. Den ska även verka för att ge en rättvis bild av företaget och företagets ställning. 

Om du har behov av att få hjälp med din koncernredovisning så kan du anlita ett företag så som Furulunds Revisionsbyrå. I vissa fall kanske du har en egen revisor, som inte får göra denna åt dig på grund av att du har ett så pass stort företag. Då är det en större redovisningsbyrå som får hjälpa dig.​​​​​